YCHS7006 Chân đỡ Ngừng sản xuất

YCHS7006 Chân đỡ Ngừng sản xuất

Chân đỡ mành chuông kích thước nhỏ hơn của Yamaha có thể được sử dụng để treo dưới 6 ống trong dòng YCH7018.

Ống chuông và búa gõ không đi kèm. Vui lòng mua riêng.

Cũng có thể treo cả các ống dài hơn từ dải âm bổ sung (YCHT49A, YCHT50A#, YCHT51B) trên chân đỡ này.