YCHS7006 Chân đỡ

YCHS7006 Chân đỡ

Chân đỡ sáu ống có thể sử dụng chỉ để treo các ống chuông cần thiết cho các buổi biểu diễn cụ thể.

Ống chuông và búa gõ không đi kèm. Vui lòng mua riêng.