YCHS7006 Chân đỡ Ngừng sản xuất

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Yamaha 7000 Series Chime Tubes Owner's Manual [261KB]
Yamaha Chimes YCH7018 YCH6018 YCHS7018 YCHS7006 Owner's Manual [863KB]

Concert Percussion Catalog