Tìm hiểu về tên gọi của các phần trong đàn Piano

Các bộ phận của Piano Đại Dương Cầm

Parts of a grand piano
 • Lid
 • Lid prop
 • Music desk
 • Fallboard
 • Key bed
 • Rim
 • Legs
 • Sustain pedal
 • Sostenuto pedal
 • Shift pedal (<I>una corda</I> pedal)
 • Caster

*Select any name to zoom in on the part.

Cấu tạo bên trong

Internal parts of a grand piano
 • Soundboard
 • Frame
 • Rim
 • Lock rail
 • Hitch pin
 • Bridge
 • Strings
 • Damper
 • Agraffe
 • Tuning pin

*Select any name to zoom in on the part.