YVC-MIC1000EX Micro kéo dài YVC-1000

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
YVC-1000 External Mic. Setup Guide [728KB]
YVC-MIC1000EX Important Information [146KB]
YVC-MIC1000EX User's Manual [1.9MB]