Phụ kiện

Phụ kiện lắp đặt

RM-MRK

Phụ kiện để lắp đặt Remote Conference Processor "RM-CR" vào thanh rack

RM-MTL

Phụ kiện để lắp đặt Remote Conference Processor "RM-CR" vào bàn (mặt dưới).