VXL Series

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Data Sheet (VXL Series) [2.9MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CLF Data for VXL Series Speakers (V1.0) [313KB]
EASE GLL Data for VXL Series Speakers (V2.1) - EASE Focus enabled [3.9MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
BIM Data for Revit (VXL Series) [2.6MB]
CAD Data (VXL Series) [445KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
HCB-L1B Installation Guide [685KB]
PA-L1B Installation Guide [282KB]
ProVisionaire Design Component Guide [4.3MB]
ProVisionaire Design Component Guide (HTML) [English]
PWMB-L1B-WR/PWMB-L1W-WR Read Me First [229KB]
ST-L1Ba/ST-L1Wa Installation Guide [349KB]
VCB-L1B Installation Guide [376KB]
VCSB-L1B/VCSB-L1W Installation Guide [378KB]
VXL1(B/W)-24/16/8,VXL1(B/W)-24/16/8-WR Installation Guide [2.3MB]
VXL1(B/W)-24/16/8,VXL1(B/W)-24/16/8-WR,ST-L1(B/W)a,WMB-L1(B/W),VCB-L1B,VCSB-L1(B/W),HCB-L1B Online Owner's Manual (HTML) [English]
VXL1B-24/VXL1W-24/VXL1B-16/VXL1W-16/VXL1B-8/VXL1W-8/ST-L1B/ST-L1W/WMB-L1B/WMB-L1W/HCB-L1B/VCB-L1B/VCSB-L1B/VCSB-L1W Technical Specifications [237KB]
WMB-L1B/WMB-L1W Installation Guide [325KB]

NS-1

NS-1 là một công cụ mô phỏng và cấu hình hệ thống mạnh mẽ và trực quan cho phép người dùng NEXO & Yamaha định cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống NEXO & Yamaha* trên diện rộng.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
MTX/MRX Library Files for VXL Series Speakers (V1.1) [73KB]
Processor settings for VXL Series Speakers (V1.1) [47KB]
VXL Series Dimensions [232KB]
VXL Series Flexible Installation Options [185KB]
VXL Series: Advantages of Line-Array Speakers [960KB]
VXL Series: Benefits of Line Arrays with More-Compact Speaker Units [1.1MB]

Commercial Installation Solutions

Speakers for Commercial Installations

System Examples Catalog

VXL Series

Yamaha Speakers (FRAME_ALL)

Yamaha Speakers (FRAME_9CAT)

Yamaha Speakers (FRAME_EACH)