VXL Series

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Data Sheet (VXL Series) [2.9MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CLF Data for VXL Series Speakers (V1.0) [313KB]
EASE GLL Data for VXL Series Speakers (V2.1) - EASE Focus enabled [3.9MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
BIM Data for Revit (VXL Series) [2.6MB]
CAD Data (VXL Series) [445KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
HCB-L1B Installation Guide [649KB]
PA-L1B Installation Guide [282KB]
ST-L1B/ST-L1W Installation Guide [274KB]
VCB-L1B Installation Guide [294KB]
VCSB-L1B/VCSB-L1W Installation Guide [299KB]
VXL1(B/W)-24/VXL1(B/W)-16/VXL1(B/W)-8/ST-L1(B/W)/WMB-L1(B/W)/VCB-L1B/VCSB-L1(B/W)/HCB-L1B Online Owner's Manual (HTML) [English]
VXL1B-24/VXL1W-24/VXL1B-16/VXL1W-16/VXL1B-8/VXL1W-8 Installation Guide [1.6MB]
VXL1B-24/VXL1W-24/VXL1B-16/VXL1W-16/VXL1B-8/VXL1W-8/ST-L1B/ST-L1W/WMB-L1B/WMB-L1W/HCB-L1B/VCB-L1B/VCSB-L1B/VCSB-L1W Technical Specifications [237KB]
WMB-L1B/WMB-L1W Installation Guide [252KB]

NS-1

NS-1 là một công cụ mô phỏng và cấu hình hệ thống mạnh mẽ và trực quan cho phép người dùng NEXO & Yamaha định cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống NEXO & Yamaha* trên diện rộng.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
MTX/MRX Library Files for VXL Series Speakers (V1.1) [73KB]
Processor settings for VXL Series Speakers (V1.1) [47KB]
VXL Series Dimensions [232KB]
VXL Series: Advantages of Line-Array Speakers [960KB]
VXL Series: Benefits of Line Arrays with More-Compact Speaker Units [1.1MB]

Commercial Installation Solutions

Speakers for Commercial Installations

System Examples Catalog

VXL Series

Yamaha Speakers (FRAME_ALL)

Yamaha Speakers (FRAME_9CAT)

Yamaha Speakers (FRAME_EACH)