VXL Series Sản phẩm mới

VXL1B-24 / VXL1W-24 VXL1B-16 / VXL1W-16 VXL1B-8 / VXL1W-8 VXL1B-24-WR / VXL1W-24-WR VXL1B-16-WR / VXL1W-16-WR VXL1B-8-WR / VXL1W-8-WR
Speaker type Full-range, Bass reflex Full-range, Bass reflex Full-range, Bass reflex Full-range, Acoustic suspension Full-range, Acoustic suspension Full-range, Acoustic suspension
Frequency range (-10dB) 77 Hz – 20 kHz, 98 Hz – 20 kHz (with port cover) *1 81 Hz – 20 kHz, 108 Hz – 20 kHz (with port cover) *1 70 Hz – 20 kHz, 110 Hz – 20 kHz (with port cover) *1 119 Hz - 18 kHz *1 128 Hz - 18 kHz *1 128 Hz - 18 kHz *1
Nominal coverage H 170° *2 *3 170° *2 *3 170° *2 *3 170° *2 *3 170° *2 *3 170° *2 *3
V 15° (+7.5° – -7.5°) (NORMAL), 20° (+7.5° – -12.5°) (WIDE) *2 *3 25° (+12.5° – -12.5°) (NORMAL), 30° (+12.5° – -15°) (WIDE) *2 *3 40° (+20° – -20°) *2 *3 10° (+5°– -5°) (NORMAL), 15° (+5°– -10°) (WIDE) *2 *3 20° (+10° – -10°) (NORMAL), 25° (+10° – -15°) (WIDE) *2 *3 45° (+22.5° – -22.5°) *2 *3
Effective coverage (-10dB) H 180° *2 180° *2 *3 180° *2 *3 180° *2 *3 180° *2 *3 180° *2 *3
V 25° (+12.5° – -12.5°) (NORMAL), 35° (+12.5° – -22.5°) (WIDE) *2 30° (+15° – -15°) (NORMAL), 45° (+15° – -30°) (WIDE) *2 65° (+32.5° – -32.5°) *2 *3 20° (+10° – -10°) (NORMAL), 30° (+10° – -20°) (WIDE) *2 *3 25° (+12.5° – -12.5°)(NORMAL), 40° (+12.5° – -27.5°) (WIDE) *2 *3 70° (+35° – -35°) *2 *3
Components LF-HF 1.5” (3.75 cm) Cone × 24 1.5” (3.75 cm) Cone × 16 1.5” (3.75 cm) Cone × 8 1.5” (3.75 cm) Cone × 24 1.5” (3.75 cm) Cone × 16 1.5” (3.75 cm) Cone × 8
Power rating NOISE 110 W 80 W 40 W 110 W 80 W 40 W
PGM 220 W 160 W 80 W 220 W 160 W 80 W
PEAK 440 W 320 W 160 W 440 W 320 W 160 W
Nominal impedance 12Ω 16Ω 12Ω 16Ω
SPL Sensitivity (1W; 1m on axis) 91 dB SPL (91 dB SPL with port cover) *1 *4 91 dB SPL (90 dB SPL with port cover) *1 *4 89 dB SPL (88 dB SPL with port cover) *1 *4 90 dB SPL *1 *4 90 dB SPL *1 *4 88 dB SPL *1 *4
Peak (Calculated) 117 dB SPL (1 m) *5 116 dB SPL (1 m) *5 111 dB SPL (1 m) *5 116 dB SPL (1 m) *5 115 dB SPL (1 m) *5 110 dB SPL (1 m) *5
I/O connectors Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²)
Protection circuit Load protection Full-range power limiting to protecting network and transducers Full-range power limiting to protecting network and transducers Full-range power limiting to protecting network and transducers Full-range power limiting to protecting network and transducers Full-range power limiting to protecting network and transducers Full-range power limiting to protecting network and transducers
Finish VXL1B-24: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-24: White painting (approximate value: Munsell N9.0) VXL1B-16: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-16: White painting (approximate value: Munsell N9.0) VXL1B-8: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-8: White painting (approximate value: Munsell N9.0) VXL1B-24-WR:Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-24-WR:White painting (approximate value: Munsell N9.0) VXL1B-16-WR: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-16-WR: White painting (approximate value: Munsell N9.0) VXL1B-8-WR: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-8-WR: White painting (approximate value: Munsell N9.0)
Dust and water resistant IP34 (IP35 with port cover) IP34 (IP35 with port cover) IP33 (IP35 with port cover) IP55 IP55 IP55
Packaging Packaged in 1 pc Packaged in 1 pc Packaged in 1 pc Packaged in 1 pc Packaged in 1 pc Packaged in 1 pc
Dimensions (W x H x D) W54 × H1212 × D104 mm (Speaker only), W54 × H1212 × D111.5 mm (With included bracket) W54 × H846 × D104 mm (Speaker only), W54 × H846 × D111.5 mm (With included bracket) W54 × H480 × D104 mm (Speaker only), W54 × H480 × D111.5 mm (With included bracket) W54 × H1212 × D104 mm (Speaker only) W54 × H846 × D104 mm (Speaker only) W54 × H480 × D104 mm (Speaker only)
Weight 5.5 kg (Speaker only) 3.9 kg (Speaker only) 2.1 kg (Speaker only) 5.5 kg (Speaker only) 3.9 kg (Speaker only) 2.1 kg (Speaker only)
  • *1: Không gian bán phần (2 π)
  • *2: Trung bình ở dải tần 1 kHz - 4 kHz
  • *3: -6dB
  • *4: Đo ở khoảng cách 2 m; giá trị chuyển đổi thành khoảng cách 1 m được hiển thị (dải tần: 100 Hz – 10 kHz)
  • *5: Tính toán dựa trên định mức công suất và độ nhạy, không bao gồm nén công suất