VST Rack

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
VST Rack Elements V1.5.0 for Mac Mac 2023-04-07
VST Rack Elements V1.5.0 for Win Win 2023-04-07
VST Rack Pro V1.0.1 for Mac Mac 2023-01-19
VST Rack Pro V1.0.1 for Win Win 2023-01-19

Cách kích hoạt và tải xuống phần mềm

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
VST Rack Elements V1.5 Plug-in Reference [731KB]
VST Rack Elements V1.5 Plug-in Reference (HTML) [English]
VST Rack Elements V1.5 User's Guide [1023KB]
VST Rack Elements V1.5 User's Guide (HTML) [English]
VST Rack Pro Plug-in Reference [8.9MB]
VST Rack Pro Plug-in Reference (HTML) [English]
VST Rack Pro User's Guide [989KB]
VST Rack Pro User's Guide (HTML) [English]
VST Rack Pro/VST Rack Elements Plug-in List [268KB]