SWX3220 / SWX2320

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
SWX2320 Firmware V2.05.15 53.1MB 2024-01-17
SWX3220 Firmware V4.02.15 58.8MB 2024-01-17
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Mac 13/12/11/10 (Intel/M1/M2) Mac 16.6MB 2024-01-17
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Windows Win 27.2MB 2024-01-17
Yamaha Network USB serial Driver V1.0.1 for Win 10/8.1/7 Win 4.3MB 2018-07-09
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
DAC-SWRT-3M, DAC-SWRT-1M Owner's Manual [3.6MB]
SFP-SWRG-SX, SFP-SWRG-LX Owner's Manual [2.1MB]
SFP-SWRT-SR, SFP-SWRT-LR Owner's Manual [1.9MB]
SWX2320-16MT Command Reference [1.9MB]
SWX2320-16MT Read This First [3.4MB]
SWX2320-16MT User Guide [2.7MB]
SWX3220-16MT Command Reference [2.6MB]
SWX3220-16MT Read This First [6.5MB]
SWX3220-16MT SWX2320-16MT Screw positioning sheet [77KB]
SWX3220-16MT User Guide [3.3MB]
Yamaha Network USB Serial Driver Installation Guide [143KB]

SWX3220 Technical Data

Các trang trực tuyến giải thích chi tiết về những chức năng cơ bản và giao diện người dùng web của SWX3220.

SWX2320 Technical Data

Các trang trực tuyến giải thích chi tiết về những chức năng cơ bản và giao diện người dùng web của SWX2320.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (SWX3220-16MT, SWX2320-16MT) [262KB]
Data Sheet (SWX3220-16MT, SWX2320-16MT, SFP-SWRT-LR, SFP-SWRT-SR, SFP-SWRG-LX, SFP-SWRG-SX, DAC-SWRT-3M, DAC-SWRT-1M) [6.2MB]
License Agreement of Open-Source Software Used in Yamaha SWX2320-16MT [601KB]
License Agreement of Open-Source Software Used in Yamaha SWX3220-16MT [601KB]
SWX2320 Technical Data [29.5MB]
SWX2320-16MT Dimensions [248KB]
SWX3220 Technical Data [36.5MB]
SWX3220-16MT Dimensions [245KB]