SWR2311P-10G

Các dòng sản phẩm SWP2, SWP1 và SWR là trọng tâm chính cho phần mềm này. Một số bộ chuyển đổi mạng, bộ định tuyến và AP không dây khác của Yamaha cũng được hỗ trợ, nhưng với chức năng hạn chế. Một số bộ chuyển đổi mạng bên thứ ba sẽ được phát hiện, nhưng sẽ không được kiểm soát.

Giao thức Lớp 2 được sử dụng mà không cần phải quan tâm đến địa chỉ IP. Chỉ cần chọn đúng giao tiếp mạng trên máy tính của bạn, sau đó các bộ chuyển đổi mạng và thiết bị Dante sẽ tự động được phát hiện.

Vâng, có thể đặt tên cho chúng trong “Cài đặt thiết bị” của Yamaha LAN Monitor.

Không, chỉ giám sát các cài đặt Dante như băng thông được sử dụng, độ trễ và tốc độ lấy mẫu. Có thể sử dụng phần mềm Dante Controller trên cùng máy tính để chỉnh sửa cài đặt thiết bị Dante.

Một số thiết bị hỗ trợ Dante như dòng CL, dòng QLvà dòng R của Yamaha đăng ký hai lần trong danh sách Thiết bị kết nối của Yamaha LAN Monitor. Đây là việc bình thường, vì các thiết bị này có 2 địa chỉ MAC: một cho cổng Dante và một cho quản lý thiết bị.

Khởi động phần mềm Yamaha MTX-MRX Editor hoặc gửi lệnh PING tới MCP1 và nhấn nút Cập nhật trong danh sách Thiết bị kết nối của Yamaha LAN Monitor. MCP1 sẽ được phát hiện và hiển thị.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) is one of the networking protocols for user authentication. A RADIUS authentication system consists of three elements: a RADIUS server, RADIUS client, and users. A RADIUS client transfers a user's information to a RADIUS server as the client receives a user authentication request to access. In response to the authentication request, a RADIUS server authenticates and decides to allow access by the user. By using the switch's RADIUS server function, an authentication feature can be used without an additional RADIUS server.

Mac authentication, Web authentication, and IEEE802.1X authentication can be used with the RADIUS server function. They can be used together by setting them to each port.

Any port can be used but make sure to enable the authentication function of a port to be connected to use the authentication function. And an authorized device can communicate via the port.

Set all the switches as a RADIUS client and set the RADIUS server functions to one of the switches. Registering device information to be authorized to the server will connect to the server.

Yes. Set the RADIUS server function and the client function.

The following L2 intelligent series switches support the RADIUS server function: SWR2311P-10G, and SWR2310.