SWR2311P-10G

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
SWR2311P Firmware V2.02.29 49.5MB 2024-01-17
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Mac 13/12/11/10 (Intel/M1/M2) Mac 16.6MB 2024-01-17
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Windows Win 27.2MB 2024-01-17
Yamaha Network USB serial Driver V1.0.1 for Win 10/8.1/7 Win 4.3MB 2018-07-09

SWR Series Brochure

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
SFP-SWRG-SX, SFP-SWRG-LX Owner's Manual [2.1MB]
SWR2311P-10G Command Reference [1.8MB]
SWR2311P-10G Owner's Manual [English] [2.6MB]
Yamaha LAN Monitor Mac User Guide [15.3MB]
Yamaha LAN Monitor Win User Guide [7.1MB]
Yamaha Network USB Serial Driver Installation Guide [143KB]

SWR2311P-10G Technical Data

Các trang online giải thích chi tiết về những chức năng cơ bản và giao diện người dùng web của SWR2311P-10G.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
ADECIA Ceiling Solution System Configuration Guide [735KB]
ADECIA Tabletop Solution System Configuration Guide [672KB]
CAD Data (RK-SWR) [15KB]
CAD Data (SWR2311P-10G) [177KB]
CAD Data (WK-SWR) [28KB]
Data Sheet (SWR2311P-10G, RK-SWR, WK-SWR, SFP-SWRG-SX, SFP-SWRG-LX) [2.2MB]
License Agreement of Open-Source Software Used in Yamaha SWR2311P-10G [573KB]
RK-SWR Dimensions [97KB]
SWR2311P-10G Dimensions [86KB]
SWR2311P-10G Technical Data [29.7MB]
WK-SWR Dimensions [14KB]