SWR2310

Các dòng sản phẩm SWP2, SWP1 và SWR là trọng tâm chính cho phần mềm này. Một số bộ chuyển đổi mạng, bộ định tuyến và AP không dây khác của Yamaha cũng được hỗ trợ, nhưng với chức năng hạn chế. Một số bộ chuyển đổi mạng bên thứ ba sẽ được phát hiện, nhưng sẽ không được kiểm soát.

Giao thức Lớp 2 được sử dụng mà không cần phải quan tâm đến địa chỉ IP. Chỉ cần chọn đúng giao tiếp mạng trên máy tính của bạn, sau đó các bộ chuyển đổi mạng và thiết bị Dante sẽ tự động được phát hiện.

Vâng, có thể đặt tên cho chúng trong “Cài đặt thiết bị” của Yamaha LAN Monitor.

Không, chỉ giám sát các cài đặt Dante như băng thông được sử dụng, độ trễ và tốc độ lấy mẫu. Có thể sử dụng phần mềm Dante Controller trên cùng máy tính để chỉnh sửa cài đặt thiết bị Dante.

Một số thiết bị hỗ trợ Dante như dòng CL, dòng QLvà dòng R của Yamaha đăng ký hai lần trong danh sách Thiết bị kết nối của Yamaha LAN Monitor. Đây là việc bình thường, vì các thiết bị này có 2 địa chỉ MAC: một cho cổng Dante và một cho quản lý thiết bị.

Khởi động phần mềm Yamaha MTX-MRX Editor hoặc gửi lệnh PING tới MCP1 và nhấn nút Cập nhật trong danh sách Thiết bị kết nối của Yamaha LAN Monitor. MCP1 sẽ được phát hiện và hiển thị.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) là một trong những giao thức mạng để xác thực người dùng. Hệ thống xác thực RADIUS bao gồm ba thành phần: RADIUS server,RADIUS client và máy user. Khi người dùng truy cập, RADIUS client nhận được yêu cầu xác thực, và chuyển thông tin của người dùng đến RADIUS server. Đáp lại yêu cầu, RADIUS server sẽ xác thực và quyết định cho phép người dùng truy cập. Sử dụng chức năng RADIUS server của thiết bị switch, bạn có thể xác thực mà không cần dùng thêm một bộ RADIUS server riêng biệt.

Có thể sử dụng kiểu xác thực Mac, xác thực Web và xác thực IEEE802.1X khi dùng tính năng RADIUS server. Có thể sử dụng đồng thời bằng cách cài đặt cách xác thực cho từng cổng.

Có thể sử dụng bất kỳ cổng nào nhưng đảm bảo các cổng kết nối đã bật chức năng xác thực, và chuẩn bị một thiết bị được tương thích có thể giao tiếp qua cổng.

Đặt tất cả các thiết bị switch làm RADIUS client và chọn một trong các thiết bị switch để cài đặt các chức năng của RADIUS server. Đăng ký xác nhận với máy server thông tin các thiết bị sẽ kết nối với server.

Có. Đặt tính năng RADIUS server và tính năng RADIUS client.

Các dòng thiết bị switch L2 thông minh sau đây hỗ trợ tính năng RADIUS server: SWR2311P-10G và SWR2310.