SWR2310

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
SWR2310 Firmware V2.04.16 49.2MB 2024-01-17
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Mac 13/12/11/10 (Intel/M1/M2) Mac 16.6MB 2024-01-17
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Windows Win 27.2MB 2024-01-17
Yamaha Network USB serial Driver V1.0.1 for Win 10/8.1/7 Win 4.3MB 2018-07-09

SWR Series Brochure

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
DAC-SWRT-3M, DAC-SWRT-1M Owner's Manual [3.6MB]
SFP-SWRG-SX, SFP-SWRG-LX Owner's Manual [2.1MB]
SFP-SWRT-SR, SFP-SWRT-LR Owner's Manual [1.9MB]
SWR2310-28GT/18GT/10G Command Reference [1.9MB]
SWR2310-28GT/18GT/10G Owner’s manual [3.9MB]
Yamaha LAN Monitor Mac User Guide [15.3MB]
Yamaha LAN Monitor Win User Guide [7.1MB]
Yamaha Network USB Serial Driver Installation Guide [143KB]

Dữ liệu kỹ thuật SWR2310

Các trang trực tuyến giải thích chi tiết về chức năng cơ bản và giao diện đồ họa người dùng trên Web của dòng SWR2310

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (RK-SWR) [15KB]
CAD Data (SWR2310-10G, SWR2310-18GT, SWR2310-28GT) [480KB]
CAD Data (WK-SWR) [28KB]
Data Sheet (SWR2310-10G/18GT/28GT, RK-SWR, WK-SWR, SFP-SWRG-SX, SFP-SWRG-LX, SFP-SWRT-SR, SFP-SWRT-LR, DAC-SWRT-3M, DAC-SWRT-1M) [5.5MB]
License Agreement of Open-Source Software Used in Yamaha SWR2310 series [574KB]
RK-SWR Dimensions [97KB]
SWR2310 Technical Data [23.2MB]
SWR2310-10G, SWR2310-18GT, SWR2310-28GT Dimensions [349KB]
WK-SWR Dimensions [14KB]