SWP1

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Yamaha LAN Monitor V1.8.6 for Mac 12/11/10 (Intel/M1) Mac 16.4MB 2023-03-14
Yamaha LAN Monitor V1.8.6 for Windows Win 27MB 2023-03-14
SWP1 Firmware Rev.2.01.10 - 15.3MB 2020-08-24

* Tên phần mềm Yamaha Audio Network Monitor đã được đổi thành Yamaha LAN Monitor.

SWP Series Brochure

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
MMF-SWP1 Installation Guide [1.7MB]
PA-700 AC Adaptor Instructions [English] [2.5MB]
SWP1 Owner's Manual [English] [4.6MB]
SWP1 Series Command Reference [950KB]
Yamaha LAN Monitor Mac User Guide [15.8MB]
Yamaha LAN Monitor Win User Guide [7.2MB]

SWP1 Series Technical Data

Các trang trực tuyến giải thích chi tiết về những chức năng cơ bản và giao diện người dùng web của SWP1.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (SWP1) [442KB]
Configuration Files for Spanning Tree [8KB]
Data Sheet (SWP1 Series) [1.2MB]
License Agreement of Open-Source Software Used in Yamaha SWP1 series [310KB]
SWP1 Series Dimensions [2.8MB]
SWP1 Series Technical Data [13.6MB]