SWP1

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
SWP1 Firmware V2.01.11 - 15.2MB 2024-01-17
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Mac 13/12/11/10 (Intel/M1/M2) Mac 16.6MB 2024-01-17
Yamaha LAN Monitor V1.9.3 for Windows Win 27.2MB 2024-01-17

* Tên phần mềm Yamaha Audio Network Monitor đã được đổi thành Yamaha LAN Monitor.

SWP Series Brochure

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
MMF-SWP1 Installation Guide [1.7MB]
PA-700 AC Adaptor Instructions [English] [2.5MB]
SWP1 Owner's Manual [English] [2.9MB]
SWP1 Series Command Reference [1.3MB]
Yamaha LAN Monitor Mac User Guide [15.3MB]
Yamaha LAN Monitor Win User Guide [7.1MB]

SWP1 Series Technical Data

Các trang trực tuyến giải thích chi tiết về những chức năng cơ bản và giao diện người dùng web của SWP1.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (SWP1) [442KB]
Configuration Files for Spanning Tree [8KB]
Data Sheet (SWP1 Series) [1.2MB]
License Agreement of Open-Source Software Used in Yamaha SWP1 series [310KB]
SWP1 Series Dimensions [2.8MB]
SWP1 Series Technical Data [15.4MB]