YCHS7018 Chân đỡ

YCHS7018 Chân đỡ

Chân đỡ chuyên dụng cho các ống chuông YACHT.

Ống chuông và búa gõ không đi kèm. Vui lòng mua riêng.