YCHS7018 Chân đỡ Ngừng sản xuất

YCHS7018 Chân đỡ Ngừng sản xuất

Chân đỡ chuyên dụng cho các ống chuông YACHT.

Ống chuông và búa gõ không đi kèm. Vui lòng mua riêng.