MB-8300 Series Trống Bass

Model Kích thước Bu-lông Trọng lượng (kg)
MB-8314 14" x 14" 8 x 2 6.5
MB-8316 16" x 14" 6.9
MB-8318 18" x 14" 7.3
MB-8320 20" x 14" 10 x 2 8.3
MB-8322 22" x 14" 8.7
MB-8324 24"x 14" 9.1
MB-8326 26" x 14" 9.5
MB-8328 * 28" x 14" 9.1
MB-8330 * 30" x 14" 9.4
MB-8332 * 32" x 14" 9.8

* Mặt trống được bán riêng.