YVC-1000 Hệ thống micro & loa theo công nghệ truyền thông hợp nhất

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
YVC-1000/YVC-1000MS Bluetooth® device name change software (Ver.0.93) for Windows (β version) Win 2.2MB 2023-05-30
YVC-1000/YVC-1000MS Configurator (Ver.1.10) for Windows Win 1.8MB 2023-05-30
YVC-1000/YVC-1000MS Configurator (Ver.1.11) for Mac Mac 771KB 2023-05-30
YVC-1000 Firmware (Ver.3.14) for Macintosh Mac 3.2MB 2023-05-25
YVC-1000 Firmware (Ver.3.14) for Windows Win 3.5MB 2023-05-25
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
YVC-1000 Block Diagram [157KB]
YVC-1000 External Mic. Setup Guide [728KB]
YVC-1000 Quick Start Guide [4.6MB]
YVC-1000 Specification changes [24KB]
YVC-1000 User's Manual [1.5MB]
YVC-1000 with PA System Setup Guide [4.7MB]
YVC-MIC1000EX Important Information [146KB]
YVC-MIC1000EX User's Manual [1.9MB]

Remote Communication Solutions

YVC-1000 Catalog

Tên English Tiếng Anh
Case Study - YVC-1000 - Chuo University [261KB]
Case Study - YVC-1000 - Marubeni [409KB]
Case Study - YVC-1000 - Summit Public Schools [87.1MB]
Case Study - YVC-1000/200 - Snow Peak Business Solutions [317KB]
UC Online seminar leaflet [626KB]
YVC-1000 - CAD Drawing [1MB]
YVC-1000 White Paper [1.4MB]
YVC-MIC1000EX - CAD Drawing [287KB]