"Model M" của Dòng VXS

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Data Sheet (CISSCA) [613KB]
Data Sheet (VXS1ML) [689KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CLF Data for VXS1ML Speaker (V1.0) [7KB]
EASE GLL Data for VXS Series Speakers (V2.3) - EASE Focus enabled [2.1MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
BIM Data for Revit (VXS Series) [11.9MB]
CAD Data (VXS Series 3D) [579KB]
CAD Data (VXS Series global) [1.9MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CISSCA V3.1 User's Manual [1.3MB]
RMA1MB Installation Guide [286KB]
VXS1MLB/VXS1MLW/CMA1MB/CMA1MW READ ME FIRST [3.7MB]
VXS1MLB/VXS1MLW/CMA1MB/CMA1MW TECHNICAL SPECIFICATIONS [913KB]
VXS1MLB/VXS1MLW/CMA1MB/CMA1MW/RMA1MB Online Owner's Manual (HTML) [English]
VXS3S Satellite Guide [172KB]
Y-S3 Speaker System Design Guide [337KB]
Y-S3 V3.1 Compatible models for Distributed Speakers [15KB]
Y-S3 V3.1 Manual [2.5MB]
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
CISSCA V3.1 for Win 11/10 Win 48.8MB 2023-03-02
Y-S³ V3.1.0 for Win 11/10/8.1/7 Win 314.5MB 2018-06-12

NS-1

NS-1 là một công cụ mô phỏng và cấu hình hệ thống mạnh mẽ và trực quan cho phép người dùng NEXO & Yamaha định cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống NEXO & Yamaha* trên diện rộng.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
DME Library Files for VXS Series Speakers [38KB]
Processor settings for VXS Series Speakers [90KB]
VXS1ML, CMA1M Dimensions [92KB]

Commercial Installation Solutions

Speakers for Commercial Installations

System Examples Catalog

"Model M" của Dòng VXS

Yamaha Speakers (FRAME_ALL)

Yamaha Speakers (FRAME_9CAT)

Yamaha Speakers (FRAME_EACH)