Dòng VXL "model P"

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Data Sheet (VXL1B-16P, VXL1W-16P) [362KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
EASE GLL Data for VXL Series Speakers (V2.1) - EASE Focus enabled [3.9MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
BIM Data for Revit (VXL1-16P) [1005KB]
CAD Data (VXL1-16P) [261KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
HCB-L1B Installation Guide [685KB]
MCP1 Installation Manual [813KB]
PA-L1B Installation Guide [282KB]
ProVisionaire Design User Guide [15.9MB]
VXL1(B/W)-24/16/8,VXL1(B/W)-24/16/8-WR,ST-L1(B/W)a,WMB-L1(B/W),VCB-L1B,VCSB-L1(B/W),HCB-L1B,PWMB-L1(B/W)-WR Technical Specifications [420KB]
VXL1-16P series V1.0 Important notice [59KB]
VXL1B-16P/VXL1W-16P Owner's Manual [2.3MB]
WMB-L1B/WMB-L1W Installation Guide [325KB]
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
ProVisionaire Control PLUS V1.0.0 / ProVisionaire Kiosk V1.0.0 for Win 11/10 Win 390.1MB 2024-06-12
ProVisionaire Design V1.2.0 for Win 11/10 and firmware Win 635.2MB 2024-06-12
VXL1-16P Firmware V2.5.0 45.6MB 2024-02-20
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
ADECIA Ceiling Solution System Configuration Guide [735KB]
ADECIA Tabletop Solution System Configuration Guide [672KB]
MCP1 Remote Control Protocol Specifications V1.0.0 [322KB]
VXL1-16P / VXC2P Remote Control Protocol Specifications V2.8.0 [969KB]
VXL1-16P Dimensions [64KB]

Speakers for Commercial Installations

System Examples Catalog

VXL Series "P model" Brochure

Yamaha Speakers (FRAME_ALL)

Yamaha Speakers (FRAME_9CAT)

Yamaha Speakers (FRAME_EACH)