Dòng VXC "S model"

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Data Sheet (VXC Series "S model") [1.1MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
EASE GLL Data for VXC Series Speakers (V3.0) - EASE Focus / EASE Address enabled [229KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
BIM Data for Revit (VXC Series) [2.9MB]
CAD Data (VXC Series global) [3.6MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
VXC8SB_VXC8SW_AB-C8S Owner's Manual [2.1MB]
VXS/VXC Series Painting Guide [357KB]
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
CISSCA V3.1 for Win 11/10 Win 48.8MB 2023-03-02

NS-1

NS-1 là một công cụ mô phỏng và cấu hình hệ thống mạnh mẽ và trực quan cho phép người dùng NEXO & Yamaha định cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống NEXO & Yamaha* trên diện rộng.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
DME Library Files for VXC Series Speakers (V1.1) [50KB]
MTX/MRX Library Files for VXC Series Speakers (V1.1) [55KB]
Processor settings for VXC Series Speakers [240KB]

Speakers for Commercial Installations

Yamaha Speakers (FRAME_ALL)

Yamaha Speakers (FRAME_9CAT)

Yamaha Speakers (FRAME_EACH)