Dòng VXC

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Data Sheet (CISSCA) [613KB]
Data Sheet (VXC Series) [5MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CLF Data for VXC Series Speakers (V1.0) [14KB]
EASE GLL Data for VXC Series Speakers (V3.0) - EASE Focus / EASE Address enabled [229KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
BIM Data for Revit (VXC Series) [2.9MB]
CAD Data (VXC Series global) [3.6MB]
CAD Data (VXC4/VXC6/VXC8 3D) [515KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CISSCA V3.1 User's Manual [1.3MB]
PK-C4B_PK-C4W Installation Guide [548KB]
VXC4/VXC4W Owner's Manual [2.9MB]
VXC8/VXC8W/VXC6/VXC6W Owner's Manual [3.3MB]
VXS/VXC Series Painting Guide [357KB]
Y-S3 Speaker System Design Guide [337KB]
Y-S3 V3.1 Compatible models for Distributed Speakers [15KB]
Y-S3 V3.1 Manual [2.5MB]
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
CISSCA V3.1 for Win 11/10 Win 48.8MB 2023-03-02
Y-S³ V3.1.0 for Win 11/10/8.1/7 Win 314.5MB 2018-06-12

NS-1

NS-1 là một công cụ mô phỏng và cấu hình hệ thống mạnh mẽ và trực quan cho phép người dùng NEXO & Yamaha định cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống NEXO & Yamaha* trên diện rộng.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
DME Library Files for VXC Series Speakers (V1.1) [50KB]
MTX/MRX Library Files for VXC Series Speakers (V1.1) [55KB]
Processor settings for VXC Series Speakers [240KB]

Commercial Installation Solutions

Speakers for Commercial Installations

System Examples Catalog

VXC Series

Yamaha Speakers (FRAME_ALL)

Yamaha Speakers (FRAME_9CAT)

Yamaha Speakers (FRAME_EACH)