Dòng CZR / CXS XLF

DZR/CZR Brochure

Yamaha Loudspeakers Brochure

Yamaha Powered/Loudspeakers

Yamaha Speakers (FRAME_ALL)

Yamaha Speakers (FRAME_9CAT)

Yamaha Speakers (FRAME_EACH)

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CXS18XLF CXS15XLF Owner's Manual [1.8MB]
CZR15 CZR12 CZR10 Owner's Manual [3.3MB]
DZRW_DZR-DW_CZRW Complement Manual [46KB]
SPCVR-DZR315/SPCVR-DZR15/SPCVR-DZR12/SPCVR-DZR10/SPCVR-DXS18X/SPCVR-DXS15X Owner's Manual [336KB]
UB-DZR15H UB-DZR12H UB-DZR10H UB-DZR15V UB-DZR12V UB-DZR10V Owner's Manual [841KB]

NS-1

NS-1 là một công cụ mô phỏng và cấu hình hệ thống mạnh mẽ và trực quan cho phép người dùng NEXO & Yamaha định cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống NEXO & Yamaha* trên diện rộng.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
BIM Data for Revit (CXS XLF Series) [1.9MB]
BIM Data for Revit (CZR Series) [28.9MB]
CAD Data (CZR/CXS XLF Series 3D) [801KB]
CAD Data (CZR/CXS XLF Series) [1.6MB]
CAD Data (UB-DZR) [2.3MB]
CZR / CXS XLF Series Block Diagrams [49KB]
CZR / CXS XLF Series Dimensions [157KB]
Data Sheet (CZR / CXS XLF Series) [3.7MB]
DME Library Files for CZR / CXS XLF Series Speakers (V1.1) [113KB]
EASE GLL Data for CXS XLF Series Speakers (V2.0) - EASE Focus enabled [53KB]
EASE GLL Data for CZR Series Speakers (V2.1) - EASE Focus enabled [1.3MB]
Frequency Response (CZR/CXS XLF Series) [112KB]
Phase (CZR Series) [85KB]
Polar Pattern (CZR Series) [131KB]
Processor settings for CZR / CXS XLF Series Speakers [57KB]
U-Brackets DZR Series Dimensions [211KB]