Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CHR15_CHR12M_CHR10 Owner's Manual [3.7MB]
UB-DXRDHR10 Owner's Manual [580KB]

CHR Series Leaflet

DHR Series / CHR Series Leaflet

Yamaha Loudspeakers Brochure

NS-1

NS-1 là một công cụ mô phỏng và cấu hình hệ thống mạnh mẽ và trực quan cho phép người dùng NEXO & Yamaha định cấu hình và tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống NEXO & Yamaha* trên diện rộng.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (CHR15, CHR12M, CHR10 3D) [4.6MB]
CAD Data (CHR15, CHR12M, CHR10) [276KB]
CAD Data (UB-DXRDHR10: U-Bracket for DHR10/CHR10) [425KB]
Data Sheet (CHR Series) [2.5MB]
DME Library Files for CHR Series Speakers (V1.0) [24KB]
EASE GLL Data for DHR/CHR Series Speakers (V2.0) - EASE Focus enabled [3.3MB]
MTX/MRX Library Files for CHR Series Speakers (V1.0) [26KB]
PC-D / DI Library Files for CHR Series Speakers (V1.0) [19KB]
Processor settings for CHR Series Speakers [216KB]