ProVisionaire Control

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Provisionaire Control KIOSK V3.7.0 for Win 10 Win 266.1MB 2020-06-16
ProVisionaire Control V3.7.0 for Win 10 Win 277.9MB 2020-06-16

Commercial Installation Solutions

ProVisionaire Control / ProVisionaire Touch Leaflet

System Examples Catalog

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Controller Design Template (ProVisionaire Control) [8.7MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
ProVisionaire Control Setup Guide [4.9MB]