ProVisionaire Control

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
ProVisionaire Control KIOSK V3.6.0 for Win 10/8.1/7 Win 266.3MB 2019-12-09
ProVisionaire Control V3.6.0 for Win 10/8.1/7 Win 278.3MB 2019-12-09

Commercial Installation Solutions

ProVisionaire Control / ProVisionaire Touch Leaflet

System Examples Catalog

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Controller Design Template (ProVisionaire Control) [8.7MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
ProVisionaire Control Setup Guide [5MB]