Dòng PC-D / DI

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
ProVisionaire Control PLUS V1.0.0 / ProVisionaire Kiosk V1.0.0 for Win 11/10 Win 390.1MB 2024-06-12
ProVisionaire Design V1.2.0 for Win 11/10 and firmware Win 635.2MB 2024-06-12
ProVisionaire Edge V1.2.0 for Win11/10 Win 409MB 2024-06-12

* Firmware của dòng PC-D / DI series có trong “ProVisionaire Amp Editor”, vì thế vui lòng sử dụng "ProVisiornaire Amp editor" để cập nhật firmware của dòng PC-D / DI series.

PC-D / DI Series

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
PC412-D PC412-DI PC406-D PC406-DI Owner's Manual [4.7MB]
PC412-D PC412-DI PC406-D PC406-DI Owner's Manual (HTML) [English]
PC412-D PC412-DI PC406-D PC406-DI Quick Start Guide [2.2MB]
PC-D Series Firmware Update Manual [743KB]
ProVisionaire Amp Editor Setup Guide [English]
ProVisionaire Control PLUS User Guide [5.8MB]
ProVisionaire Control PLUS User Guide (HTML) [English]
ProVisionaire Design Component Guide [4.3MB]
ProVisionaire Design Component Guide (HTML) [English]
ProVisionaire Design User Guide [15.9MB]
ProVisionaire Design User Guide (HTML) [English]
ProVisionaire Edge User Guide [1.9MB]
ProVisionaire Edge User Guide (HTML) [English]
ProVisionaire Kiosk User Guide [4.1MB]
ProVisionaire Kiosk User Guide (HTML) [English]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (PC-D / DI Series) [2.3MB]
PC-D / DI Library Files for CHR Series Speakers (V1.1) [32KB]
PC-D / DI Library Files for VC Series Speakers (V1.0) [16KB]
PC-D / DI Library Files for VCN Series Speakers (V1.1) [17KB]
PC-D / DI Library Files for VKE Series Speakers (V1.0) [20KB]
PC-D / DI Library Files for VXH Series Speakers (V1.0) [14KB]
PC-D / DI Series Block Diagram [83KB]
PC-D / DI Series Dimensions [221KB]
PC-D / DI Series Remote Control Protocol Specifications V1.0.2 [639KB]