Dòng R (USB)

Tập 1: Bắt đầu với RUio16-D

Tập 2: Thiết lập Dante với RUio16-D

Tập 3: Luồng tín hiệu với RUio16-D

Tập 4: Cài đặt sẵn Tủ mạng VST, Dự án và lời khuyên