*Dòng CVP-900 không hỗ trợ phiên bản Android của Rec'n'Share