Bộ quản lý phần mềm âm nhạc

MusicSoft Manager is an application for the iPhone, iPod touch, and iPad that allows you to transfer the song data straight to your instrument.

Transferring the song data to your instrument allows you to play music on your own with lavish accompaniment. You can also slow the tempo of the accompaniment or mute the part for one hand so that they can practice at your own pace. Transferring the data is easy, and data management on the instrument, such as changing the data name, is no longer the troublesome task it used to be.

Bộ quản lý phần mềm âm nhạc

Bạn có thể dùng ứng dụng này để kết nối nhạc cụ kỹ thuật số của Yamaha với iPhone, iPod touch, hoặc iPad để sao lưu và khôi phục dữ liệu cho nhạc cụ của bạn. Bạn cũng có thể dùng Tính Năng Chia Sẻ File của Itunes và Dropbox để truyền dữ liệu từ máy tính đến nhạc cụ của bạn.