PSR-E273 Ngừng sản xuất

L-2C

Chân đỡ đàn

PA-130

Adapter nguồn AC