PSR-E273 Ngừng sản xuất

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
PSR-E273_YPT-270 Owner's Manual [11.5MB] [8.2MB]
PSR-E273_YPT-270 Owner's Manual [8.2MB]
PSR-E273_YPT-270 Drum Kit List [465KB]
PSR-E273_YPT-270 Owner's Manual (TEXT) [93KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Song Book for PSR-E273_YPT270 [10.4MB]