PACP12 PACP12M PACS+12 PACS+12M PAC612VIIFM PAC612VIIFMX PAC611HFM PAC611VFM PAC611VFMX PAC612VII PAC612VIIX PAC611H PAC311H PAC212VQM PAC212VFM PAC120H PAC112V PAC112VMX PAC112VM PAC112J PAC112JL PAC012
Tổng quan Cấu tạo Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on Bolt-on
Độ dài âm giai 25-1/2"(648.0mm) 25-1/2"(648.0mm) 25-1/2"(648.0mm) 25-1/2"(648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648,0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25 1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648,0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm) 25-1/2" (648.0mm)
Thân Vật liệu thân đàn Alder Alder Alder Alder Alder / Flamed Maple Laminated Alder / Flamed Maple Laminated Alder / Flamed Maple Laminated Alder / Flamed Maple Laminated Alder / Flamed Maple Laminated Alder Alder Alder Alder Alder / Quilted Maple Laminated Alder / Flamed Maple Laminated Alder Alder Alder Alder Alder Alder Mahogany
Lớp phủ thân đàn Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Yellow Natural Satin, Satin Polyurethane; Teal Green Metallic, Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Satin Polyurethane Gloss Polyurethane Yellow Natural Satin, Satin Polyurethane; Teal Green Metallic, Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Yellow Natural Satin, Satin Polyurethane; Gloss Polyurethane Yellow Natural Satin, Satin Polyurethane; Gloss Polyurethane Satin Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane
Cần đàn Vật liệu cần đàn Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple Maple
Lớp phủ cần đàn Custom Tinted Satin Polyurethane Custom Tinted Satin Polyurethane Natural Smooth Satin Polyurethane Natural Smooth Satin Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Satin Polyurethane Gloss Polyurethane Yellow Natural Satin, Satin Polyurethane; Teal Green Metallic, Gloss Polyurethane Gloss Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane Satin Polyurethane
Vật liệu mặt phím Rosewood Maple Rosewood Maple Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Rosewood Maple Maple Rosewood or Walnut Rosewood or Walnut Rosewood or Walnut
Bán kính mặt phím Bán kính hỗn hợp 10" - 14"(254,0 - 355,6 mm) Bán kính hỗn hợp 10" - 14"(254,0 - 355,6 mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm) 13-3/4" (350mm)
Phím đàn Medium Stainless Steel Medium Stainless Steel Medium Stainless Steel Medium Stainless Steel Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium Medium
Số phím đàn 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Vật liệu lược đàn Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Graph Tech TUSQ Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea Urea
Chiều rộng mặt phím @ Phím đàn 0 / Phím đàn 12 42.0 / 52.4 mm 42.0 / 52.4 mm 42.0 / 52.4 mm 42.0 / 52.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41,0 / 51,4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41,0 / 51,4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm 41.0 / 51.4 mm
Độ dày @ Phím đàn 1 / Phím đàn 12 20.0 / 22.4 mm 20.0 / 22.4 mm 20.0 / 22.4 mm 20.0 / 22.4 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20,9 / 22,9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm 20.9 / 22.9 mm
Điện tử Neck Pickup Reflectone™ HS7n: Single Coil Reflectone™ HS7n: Single Coil Reflectone™ HS7n: Single Coil Reflectone™ HS7n: Single Coil Seymour Duncan SSL-1 Seymour Duncan SSL-1 Seymour Duncan SP90-1n Seymour Duncan SP90-1n Seymour Duncan SP90-1n Seymour Duncan SSL-1 Seymour Duncan SSL-1 Seymour Duncan SP90-1n P-90 Type Single Coil /Alnico Single Coil/Alnico V Single Coil/Alnico V Humbucker / Alnico V Single Coil/Alnico V Single Coil/Alnico V Single Coil/Alnico V Single Coil / Ceramic Single Coil / Ceramic Single Coil / Ceramic
Middle Pickup Reflectone™ HS7m: Single Coil Reflectone™ HS7m: Single Coil Reflectone™ HS7m: Single Coil Reflectone™ HS7m: Single Coil Seymour Duncan SSL-1 RwRp Seymour Duncan SSL-1 RwRp - - - Seymour Duncan SSL-1 RwRp Seymour Duncan SSL-1 RwRp - - Single Coil/Alnico V Single Coil/Alnico V - Single Coil/Alnico V Single Coil/Alnico V Single Coil/Alnico V Single Coil / Ceramic Single Coil / Ceramic Single Coil / Ceramic
Bridge Pickup Reflectone™ HH7b: Humbucker Reflectone™ HH7b: Humbucker Reflectone™ HH7b: Humbucker Reflectone™ HH7b: Humbucker Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Seymour Duncan TB-14 Humbucker / Alnico Humbucker/Alnico V Humbucker/Alnico V Humbucker / Alnico V Humbucker/Alnico V Humbucker/Alnico V Humbucker/Alnico V Humbucker / Ceramic Humbucker / Ceramic Humbucker / Ceramic
Điều khiển Núm Volumn với mạch High-pass, núm Tone (Kéo - nhấn tách coil) Núm Volumn với mạch High-pass, núm Tone (Kéo - nhấn tách coil) Núm Volumn với mạch High-pass, núm Tone (Kéo - nhấn tách coil) Núm Volumn với mạch High-pass, núm Tone (Kéo - nhấn tách coil) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone(Push-Pull Coil Split) Master Volume, Master Tone Master Volume, Master Tone Master Volume, Master Tone
Pickup Switch Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 3 vị trí Cần gạt 3 vị trí Cần gạt 3 vị trí 5-Position Lever Switch Cần gạt 5 vị trí Cần gạt 3 vị trí Cần gạt 3 vị trí 5-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch Cần gạt 3 vị trí 5-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch 5-Position Lever Switch
Phụ kiện Ngựa đàn Gotoh 510T FE-1 Gotoh 510T FE-1 Gotoh 510T FE-1 Gotoh 510T FE-1 Wilkinson VS50 6 Wilkinson VS50 6 Hardtail bridge with Graph Tech String Saver Saddle Wilkinson VS50 6 Wilkinson VS50 6 Wilkinson VS50 6 Wilkinson VS50 6 Hardtail bridge with Graph Tech String Saver Saddle Hardtail Bridge Vintage Style Tremolo with Block Saddle Vintage Style Tremolo with Block Saddle Hardtail Bridge Vintage Style Tremolo with Block Saddle Vintage Style Tremolo with Block Saddle Vintage Style Tremolo with Block Saddle Vintage Style Tremolo Vintage Style Tremolo Vintage Style Tremolo
Cần đàn Tremolo Φ5,5 (Cr) Φ5,5 (Cr) Φ5,5 (Cr) Φ5,5 (Cr) Φ5.2(Slot-in) Φ5.2(Slot-in) - Φ5.2(Slot-in) Φ5.2(Slot-in) Φ5.2(Slot-in) Φ5.2(Slot-in) - - Φ5(Screw-in) Φ5(Screw-in) - Φ5(Screw-in) Φ5(Screw-in) Φ5(Screw-in) Φ5(Screw-in) Φ5(Screw-in) Φ5.2(Screw-in)
Khoảng cách dây đàn 10,8mm 10,8mm 10,8mm 10,8mm 10.8mm 10.8mm 10.5mm 10.8mm 10.8mm 10.8mm 10.8mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm 10.5mm
Đuôi đàn - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bộ trục lên dây đàn Gotoh Locking Tuners Gotoh Locking Tuners Gotoh Locking Tuners Gotoh Locking Tuners Grover Locking Tuners Grover Locking Tuners Grover Locking Tuners Grover Locking Tuners Grover Locking Tuners Grover Locking Tuners Grover Locking Tuners Grover Locking Tuners Grover Locking Tuners Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Die-Cast Covered
Pickguard Desert Burst / Shell White: 4ply Tortoiseshell, Các màu khác: Parchment 3ply Desert Burst / Shell White: 4ply Tortoiseshell, Các màu khác: Parchment 3ply 3ply Parchment 3ply Parchment 3-Ply Black 3-Ply Cream 4-Ply Tortoiseshell 4-Ply Tortoiseshell Aluminum 3-Ply Black 3-Ply Cream, Teal Green Metallic; 4-Ply White Pearloid, Yellow Natural Satin 4-Ply Tortoiseshell 4-Ply Tortoiseshell 3-Ply White 3-Ply White 3-Ply Black 3-Ply White 3-Ply Black 3-Ply White 1-Ply White 1-Ply White 1-Ply White
Khác Dây đàn D'Addario EXL120 / 0,009-0,042 D'Addario EXL120 / 0,009-0,042 D'Addario EXL120 / 0,009-0,042 D'Addario EXL120 / 0,009-0,042 D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 D'Addario EXL120 / 0,009-0,042 D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 D'Addario EXL120 / 0,009-0,042 D'Addario EXL120 / 0,009-0,042 D'Addario EXL120 / 0,009-0,042 D'Addario EXL120 / 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042 0.009-0.042
Bao đàn Hard Case Hard Case Gig Bag Gig Bag - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tính năng đặc biệt Công nghệ I.R.A. Công nghệ I.R.A. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PACP12, PACP12M, PACS+12, PACS+12M
PAC611VFM, PAC611VFMX, PAC611HFM
PAC112V, PAC112VCX, PAC112VM, PAC112VMX, PAC212VQM, PAC212VFM, PAC612VIIFM
PAC510V
PAC311H
PAC120H
PAC012, PAC112J, PAC112JL