YVC-330 Loa ngoài truyền thông hợp nhất

API sản phẩm UC của Yamaha

Yamaha cung cấp các API (Giao diện lập trình ứng dụng) để kiểm soát ứng dụng của bên thứ ba đối với YVC-1000, YVC-330, YVC-300 và YVC-200. Các lập trình viên có thể sử dụng tất cả các chức năng có trên YVC-1000, YVC-330, YVC-300 và YVC-200 thông qua API và quản lý thiết bị trực tiếp mà không cần sử dụng các giao diện tiêu chuẩn của Yamaha.