Ứng dụng MGP Editor

Hãy kiểm soát MGP của bạn.

MGP Editor là một ứng dụng phần mềm miễn phí giúp cho bạn kiểm soát thêm các cài đặt DSP của bộ trộn MGP của bạn qua iPhone/Ipod. Với màn hình hiển thị đồ họa trực quan và đơn giản, MGP Editor giúp cho bạn kiểm soát chi tiết, bổ sung các thông số hiệu ứng REV-X và SPX của bạn- cũng như Priority Ducker của Kênh Lai (Hybrid Channel), Leveler và các cài đặt phát lại của Iphone/Ipod. Với MGP32X và 24X, cài đặt bộ nén tiếng Master và GEQ có thể điều chỉnh được. Cũng có thể phát lại trực tiếp danh sách phát trong iTunes. Không chỉ để tăng cường âm thanh sống và môi trường phòng thu (studio), MGP Editor là một công cụ hữu ích có thể mang lại lợi ích cho bất kỳ ứng dụng cơ quan, công ty, thương mại nào.

How to Connect to the Mixing Console

How to Connect to the Mixing Console

Using a USB cable, connect your iPhone, iPod touch or iPad to the MGP’s dedicated USB port.

Price : Free

Compatible Mixing Consoles : MGP12X, MGP16X, MGP24X, MGP32X

iOS : 6.0 or later

* Apple, iPhone, iPod touch and iPad are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple. Inc.