Console File Converter

Dữ liệu kết hợp trong hôm nay để dành cho buổi diễn ngày mai

Bộ chuyển đổi file của console Yamaha là một ứng dụng cho phép chia sẻ dữ liệu giữa nhiều console mix số Yamaha và các console dòng CL được tích hợp vào phiên bản mới nhất. Bạn có thể chia sẻ dữ liệu giữa các console dòng CL, PM5D, M7CL và LS9. Không cần lập trình lại toàn bộ dữ liệu của một buổi trình diễn ngay cả khi bạn phải sử dụng console khác.

Console file converter

Converts a console file: [between PM5D and M7CL], [between M7CL and LS9], [between PM5D and CL/QL series], [between M7CL and CL/QL series], [between LS9 and CL/QL series]

Converts common parameters for multiple scenes (including HA and Ch Name).

Incompatible parameters are set to their default values.

Three conversion options provided.

Both Windows and Mac supported.

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Console File Converter User Guide [927KB]
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Console File Converter V5.2.1 for Mac macOS 13, 12, 11 (Intel/Apple silicon), 10.15-10.13 Mac 15.9MB 2023-08-02
Console File Converter V5.2.0 for Win 11/10 Win 28.4MB 2020-08-03
Console File Converter V5.0.0 for Mac macOS 10.14-OS X 10.9 (Previous version) Mac 13.1MB 2018-12-06