Các bộ xử lý tín hiệu

Bộ Xử Lý Ma Trận

Speaker Processor

Digital Multi-Effect Processors

Analog Graphic Equalizer