HPH-MT8 Tai nghe giám sát phòng thu

HPH-MT Series

MT Series A

MT Series B

MT Series C

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
HPH-MT8_HPH-MT5_HPH-MT5W Owner's Manual [3MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Data Sheet (HPH-MT Series) [1.4MB]
HPH-MT8 Dimensions [267KB]