Dầu trượt điều chỉnh

Dầu trượt điều chỉnh được pha chế đặc biệt để sử dụng cho các slide điều chỉnh thứ 1 và thứ 3 của kèn trumpet và cornet, đặc biệt là những loại được trang bị bộ kích hoạt.

Dầu trượt điều chỉnh