Giấy làm sạch

Đặt miếng giấy làm sạch giữa nắp phím (miếng đệm) và lỗ âm, sau đó nhẹ nhàng đóng phím một vài lần.

Làm lại thao tác này hai đến ba lần cho mỗi nắp phím (miếng đệm), mỗi lần sử dụng một phần khác của miếng giấy làm sạch.

- Không tháo giấy trong khi phím đang ở vị trí đóng.

- Nếu miếng đệm bị dính, vui lòng sử dụng giấy bột Yamaha.