Bánh xe

Bánh xe đôi cung cấp sự hỗ trợ và ổn định tuyệt vời.

Búa gõ

Búa sử dụng chất liệu giống SU7 cao cấp

Dây đàn

Dây cũng có chất lượng tương đương với SU7

Bàn đạp

Bàn đạp mềm, bàn đạp sostenuto và bàn đạp điều tiết (Bàn đạp sostenuto chỉ có sẵn cho YUS5)