Yamaha Clavinova CLP-785
Yamaha Clavinova CLP-775
Yamaha Clavinova CLP-745
Yamaha Clavinova CLP-735
Yamaha Clavinova CLP-735
Yamaha Clavinova CLP-725
Yamaha Clavinova CLP-725
Yamaha Clavinova CLP-795GP
Yamaha Clavinova CLP-765GP

Từ phía trên bên trái

  • CLP-785 Polished Ebony
  • CLP-775 Dark Rosewood
  • CLP-745 Dark Walnut
  • CLP-735 Dark Rosewood
  • CLP-735 White Ash
  • CLP-725 White
  • CLP-725 Black
  • CLP-795GP Polished Ebony
  • CLP-765GP Polished Ebony