YDP-143R

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
YDP-163_143 Owner’s Manual [5.8MB]
YDP-163_143 MIDI Reference [1.1MB]
Smart Device Connection Manual for iOS (iPhone/iPad Connection Manual) [4.5MB]
YDP-163_143 Quick Operation Guide [161KB]
MIDI Basics [142KB]
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Musicsoft Downloader V5.7.4 for Win 10/8.1/8/7 Win 17.1MB 2017-12-06
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 (32-bit) Win 6.3MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 11/10/8.1/8/7 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26