Wi-Fi Certified

Các sản phẩm được chứng nhận cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất và mang biểu tượng Wi-Fi CERTIFIED, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu theo thỏa thuận của ngành về khả năng tương tác, bảo mật và độ tin cậy. Tất cả các sản phẩm được Wi-Fi CERTIFIED đều mang lại khả năng tương tác và bảo mật tiêu chuẩn ngành.

Thiết lập Wi-Fi được bảo vệ

Wi-Fi Protected Setup ™ được thiết kế để dễ dàng thiết lập các mạng Wi-Fi® hỗ trợ bảo mật trong môi trường gia đình và văn phòng nhỏ. Nó hỗ trợ các phương pháp (nhấn nút hoặc nhập mã PIN) quen thuộc với hầu hết người tiêu dùng để định cấu hình mạng và kích hoạt bảo mật. Nó mang đến cho người tiêu dùng cách tiếp cận dễ dàng hơn để thiết lập kết nối Wi-Fi được bảo vệ an toàn, giữa các thiết bị hoặc trong một cấu hình mạng.