Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.5 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-03-14
Yamaha Steinberg USB Driver V2.0.3 for Windows 10/8.1/7 (32-bit/64-bit) Win 7.1MB 2020-03-02
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
PSR-E373/PSR-EW310/YPT-370 Owner's Manual [3.7MB]
PSR-E373/PSR-EW310/YPT-370 Owner's Manual [2.5MB] [3.7MB]
PSR-E373/PSR-EW310/YPT-370 MIDI Reference [78KB]
PSR-E373/YPT-370/PSR-EW310 Drum Kit List [618KB]
Smart Device Connection Manual for Android [121KB]
Smart Device Connection Manual for iOS (iPhone/iPad Connection Manual) [4.5MB]
PSR-E373/PSR-EW310/YPT-370 Owner's Manual (TEXT) [203KB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Song Book for PSR-E373/PSR-EW310/YPT-370 (English) [31.2MB]