01.Chọn VOICE

Video hướng dẫn PSR-E473

02.Sử dụng hiệu ứng DSP

Video hướng dẫn PSR-E473

03.Sử dụng núm LIVE CONTROL

Video hướng dẫn PSR-E473

04.Sử dụng MOTION EFFECT

Video hướng dẫn PSR-E473

05.Sử dụng các tấm QUICK SAMPLING

Video hướng dẫn PSR-E473

06.Lấy mẫu

Video hướng dẫn PSR-E473

07.Sử dụng GROOVE CREATOR

Video hướng dẫn PSR-E473