Phần mềm điều khiển / Phần mềm

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
ELB-02 Firmware Updater V2.03 13.1MB 2020-01-23
Musicsoft Downloader V5.7.4 for Win 10/8.1/8/7 Win 17.1MB 2017-12-06
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 10/8.1/8/7 (32-bit) Win 6.3MB 2015-08-26
USB-MIDI Driver V3.1.4 for Win 11/10/8.1/8/7 (64-bit) Win 6.4MB 2015-08-26

ELB-02 Brochure

Hướng dẫn sử dụng

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
ELB-02_Tutorial Guide [6.6MB]
ELB-02_Owner's Manual [7.1MB]
ELB-02 MIDI Reference [415KB]
For Electone users iPhone/iPad Connection Manual [3.6MB]

Tải xuống khác