Song Beats

Song Beats
Ghi chú *To use the app, you will need to connect your smart device to Yamaha product using a USB cable and Lightning USB adapter for iPhone/iPad.
Thiết bị tương thích iPhone, iPad, iPod touch
OS tương thích Vui lòng kiểm tra App Store để biết thông tin về các thiết bị và hệ điều hành được hỗ trợ.
Ngôn ngữ Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý