CD-NT670D Ngừng sản xuất

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
CD-NT670/CD-NT670D/MCR-N870/MCR-N870D/MCR-N670/MCR-N670D Firmware Update Version 2.16 26MB 2021-10-04
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Specification change related to Internet radio [242KB]
Supplement for Spotify flyer [654KB]