RX-V385

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
RX-V385/HTR-3072 Firmware Update Ver.1.11 7.1MB 2023-03-22
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
About HDCP 2.3 flyer [498KB]
RX-V385 Owner’s Manual [10.2MB]
RX-V385/HTR-3072 Quick Start Guide [2.3MB]
RX-V385 Firmware Update Installation Manual [88KB]