Liên hệ với chúng tôi - Contact Us

Về Sản phẩm

Chúng tôi xin được giải đáp mọi thắc mắc của Quý khách hàng trước khi mua hàng cũng như cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và sửa chữa sau đó. Vui lòng chọn sản phẩm của bạn, sau đó hoàn thành và gửi biểu mẫu liên.

Về đăng ký tài khoản

Chúng tôi rất vui lòng trả lời câu hỏi của bạn về Đăng ký tài khoản. Vui lòng điền và gửi mẫu có liên quan.

Rò rỉ thông tin bảo mật sản phẩm

Đối với các nhà nghiên cứu bảo mật: nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trên các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng báo cáo qua biểu mẫu được cung cấp dưới đây.

Về Yamaha

Để biết thêm thông tin doanh nghiệp nói chung, trách nhiệm xã hội (môi trường / hoạt động xã hội), thông tin cho các nhà đầu tư, v..v..., Vui lòng sử dụng mẫu đơn này để liên hệ với chúng tôi.

Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam

Tầng 15, Tòa nhà Nam Á Bank 201-203 Cách Mạng Tháng Tám,

Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bộ phận CSKH: 1900 299 279

About Products

We are happy to answer all your questions about the product, we provide the warranty and service of prepairing as well. Please choose your products, complete the blank and submit

About Account Registration

We are pleased to answer your inquiries about Account Registration. Please complete and submit the relevant form.

About Yamaha

To get more detail about information of company, social responsibility (climate / social activity), investor, v..v..., Please use this form for contacting with us

Yamaha Music VietNam

Floor 15, Nam A Bank Building, 201-203 Cach Mang Thang Tam street,

Ward 4, District 3, Ho Chi Minh city, Viet Nam

Customer Service: 1900 299 279