DXL1K  Loa Liền Công Suất

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
DL-SP1K Owner's Manual [1.7MB]
DXL1K Owner's Manual [1.8MB]

DXL1K Brochure

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (DXL1K 3D) [3.7MB]
CAD Data (DXL1K) [894KB]
Data Sheet (DXL1K) [978KB]